Formuláře pro stavebníky

Při komunikaci s naším muzeem každý stavebník provádí 3 základní typy formálních úkonů:

1) žádá o vydání stanoviska k plánované stavbě;
2) oznamuje stavební či jiný záměr prováděný na území s archeologickými nálezy (termín zahájení zemních prací);
3) žádá o vydání expertního listu nebo vyjádření ke kolaudaci.K žádosti o vydání stanoviska k plánované stavbě je třeba přiložit základní údaje o stavbě (viz formulář níže) a kopii stavební dokumentace půdorysu nebo trasy plánovaných zemních prací. K tomuto materiálu o stavbě je třeba připojit údaje identifikující stavbu (např. identifikační číslo, přesný název stavby).
Tiskopisy žádostí:


K žádosti o vydání expertního listu nebo vyjádření ke kolaudaci je třeba přiložit kopii první strany stavebního povolení, případně údaje identifikující stavbu (např. identifikační číslo, přesný název stavby) pokud tyto údaje první strana stavebního povolení nebo ohlášení stavby neobsahuje.

Pro kontakt se stavebníky preferujeme emailovou korespondenci. Není třeba zasílat do muzea kompletní, obvykle velmi rozsáhlou, dokumentaci ke stavbám v papírové podobě.

Online podání oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.


Stavebník - žadatel (objednatel) si je vědom skutečnosti, že dobrovolně poskytuje své telefonní číslo a svou emailovou adresu, aby mohl být kontaktován v zájmu provedení archeologického výzkumu. Uvedené kontaktní údaje muzeum jednorázově a výlučně zpracuje za účelem provedení archeologického dohledu resp. záchranného archeologického výzkumu. Vyplněná žádost stavebníka se stejně jako odpověď muzea na ni eviduje v podacím deníku a ukládá ve spisovně, do níž má přístup výlučně pověřená osoba, a podléhá zákonným skartačním lhůtám. 
Vytvořeno 4.3.2014 17:47:28 - aktualizováno 13.6.2018 15:36:12 | přečteno 6474x | CEL_snitily
load