Nabídka služeb

Kvetnice lepeni

Provedení předstihového archeologického výzkumu

Hlavním cílem zjišťovacího archeologického výzkumu prováděného na základě žádosti investora je ověření archeologického potenciálu na lokalitě zasažené plánovanou stavební činností. V prostoru plánované stavby jsou na náklady investora provedeny dohodnutým způsobem sondy nebo síť sond, případně mikrovrypů. Pokud to stav terénu umožňuje, lze provézt průzkum detektorem kovů a povrchový sběr.

Služba je poskytována na základě objednávky nebo smlouvy o jejím provedení.

Provedení archeologického dohledu při zemních pracích

Archeologický dohled spočívá v kontrolách stavby během zemních prací kvalifikovaným pracovníkem (obvykle archeologem). V případě narušení archeologických památek je na základě jednání se stavebníkem (nebo jeho zástupci) domluven další postup zemních prací. Obvykle je možné umožnit odkrytí a dokumentaci archeologických památek a ve stavebních pracích pokračovat v jiné části staveniště.

Pro stavby určené k podnikání nebo pro stavby právnických osob je služba poskytována na základě objednávky nebo smlouvy o provedení. Pro nepodnikající fyzické osoby (např. stavby rodinných domů) je tato služba poskytována zdarma.

Realizace záchranného archeologického výzkumu

V místě archeologického nálezu je provedeno začištění plochy, následné odebrání výplně objektů, fotografická  a kresebná dokumentace, prostorové zaměření. Z výplně objektů vyzvednuté movité archeologické památky jsou převezeny do laboratoře, kde je provedeno jejich očištění, restaurování, konzervace a potřebné analýzy. Geodetické práce, některé druhy konzervace nebo analýz jsou zadávány specializovaným pracovištím. Výsledkem záchranného archeologického výzkumu je nálezová zpráva. Movité archeologické památky jsou uloženy v muzeu.

Pro stavby určené k podnikání nebo pro stavby právnických osob je služba poskytována na základě objednávky nebo smlouvy o provedení. Pro nepodnikající fyzické osoby (např. stavby rodinných domů) je tato služba poskytována zdarma.

Odborná vyjádření, vyjádření ke kolaudaci, expertní listy

Městské muzeum vydává vyjádření ke stavebním záměrům a vyjádření ke kolaudaci, případně expertní listy po splnění zákonem stanovených podmínek. (viz. Formuláře pro stavebníky).

Pro stavby určené k podnikání nebo pro stavby právnických osob je služba poskytována jako součást objednávky nebo smlouvy o provedení záchranného archeologického výzkumu. Pro nepodnikající fyzické osoby (např. stavby rodinných domů) je tato služba poskytována zdarma.

Základní laboratorní zpracování movitých archeologických památek

Laboratoř Městského muzea v Čelákovicích zaměřená především na keramický materiál zpracovává artefakty vyzvednuté z výplní objektů případně odebraných z kulturních vrstev.

Pro stavby určené k podnikání nebo pro stavby právnických osob je laboratorní zpracování součástí objednávky nebo smlouvy o provedení záchranného archeologického výzkumu. Při zpracování materiálu z jiných institucí je služba poskytována na základě objednávky nebo smlouvy o jejím provedení.

Rekonstrukce keramických nádob

Rekonstrukce chybějících částí nádob jsou doplněny sádrou tak, aby bylo možné nalezené nádoby prezentovat na výstavách nebo v expozicích.

Služba je poskytována na základě objednávky nebo smlouvy o jejím provedení.

Konzervace dřev z archeologických výzkumů prostřednictvím sacharidové metody

Sacharidová metoda umožňuje zmírnit degradaci dřev vyzvednutých z terénu. Díky vlastnosti cukrů, které jsou dobře rozpustné ve vodě, poměrně levné a dobře pronikají do dřeva, lze zmírnit popraskání a deformaci dřeva. Metoda umožňuje opětné zpevnění dřevěné hmoty, kde se přirozeně ubývající celulóza nahradí sacharózou. Tuto metodu lze použít pouze na vlhké dřevo. Při delším skladování před konzervací je třeba zabránit vyschnutí materiálu. Na vyschlé dřevěné artefakty nelze metodu aplikovat.

Pro stavby určené k podnikání nebo pro stavby právnických osob je konzervace artefaktů z organických materiálů součástí objednávky nebo smlouvy o provedení záchranného archeologického výzkumu. Při zpracování materiálu z jiných institucí je služba poskytována na základě objednávky nebo smlouvy o jejím provedení.

Archeozoologická analýza

Určení a zpracování souborů osteologického materiálu z archeologických výzkumů.

Pro stavby určené k podnikání nebo pro stavby právnických osob je laboratorní zpracování součástí objednávky nebo smlouvy o provedení záchranného archeologického výzkumu. Při zpracování materiálu z jiných institucí je služba poskytována na základě objednávky nebo smlouvy o jejím provedení.

Vytvořeno 4.3.2014 17:48:29 | přečteno 4763x | CEL_snitily
load