Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1. Oficiální název

Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace zřízená zřizovatelem Městem Čelákovice, která vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Příspěvková organizace Městské muzeum v Čelákovicích vznikla rozhodnutím zřizovatele dne 1. 12. 1991. Hlavním účelem zřízení organizace je zajištění následujících činností:

  • činnost muzea podle ustanovení § 2 odst. 4 muzejního zákona (zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění) a poskytování standardizovaných veřejných služeb ve smyslu ustanovení § 2 odst. 8 a ustanovení § 10a muzejního zákona, a to zejména:
   • získávání a shromažďování přírodnin, lidských výtvorů a pro vědecké a studijní účely;
   • zkoumání prostředí, z něhož jsou přírodniny a lidské výtvory získávány;
   • vytváření sbírek vybraných přírodnin a lidských výtvorů, jejich trvalé uchování, evidování a odborné zpracování;
   • umožnění způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu k využívání sbírek vybraných přírodnin a lidských výtvorů poskytováním vybraných veřejných služeb;
  • poskytování dalších veřejných služeb ve smyslu § 2 odst. 5 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů, které slouží k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních služeb veřejnosti;
  • záchranný archeologický výzkum podle § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu povolení Ministerstva kultury ČR ze dne 24. 4. 1995 a Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů uzavřené dne 17. 3. 2015 mezi Českou Republikou - Akademií věd ČR a příspěvkovou organizací;
  • informační centrum
Městské muzeum v Čelákovicích působí v oborech historie, přírodověda a archeologie a získává sbírkové předměty převážně z katastrálních území obcí: Čelákovice, Horoušany (Horoušánky), Jirny (Nové Jirny), Káraný, Kozovazy, Lázně Toušeň, Mochov, Mstětice, Nehvizdy (Nehvizdky), Nový Vestec, Sedlčánky (Císařská Kuchyně), Šestajovice, Vyšehořovice, Záluží, Zeleneč.

Mezi okruhy doplňkové (hospodářské) činnosti muzea náleží 1) pronájem svěřeného a dalšího majetku  v mezích stanovených zřizovatelem a 2) hostinská činnost.

Statutárním orgánem muzea je ředitel jmenovaný radou města. Ředitel jedná ve všech věcech muzea samostatně, písemné dokumenty podepisuje tak, že k úplnému názvu příspěvkové organizace  připojuje svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména, příjmení a funkce. V době nepřítomnosti ředitele jedná ve stejném rozsahu  a stejným způsobem jeho zástupce jmenovaný ředitelem. Ředitel muzea je povinen dbát pokynů, které v oblasti své působnosti k provedení právních předpisů a této zřizovací listiny vydává zřizovatel.

Ministerstvo kultury České republiky ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění platných předpisů, vydalo povolení k provádění archeologických výzkumů pro Městské muzeum v Čelákovicích dne 26. 4. 1995. Dohoda o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů na základě § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987, o státní památkové péči, ve znění platných předpisů, byla mezi Akademií věd České republiky a Městským muzeem v Čelákovicích uzavřena dne 17. 3. 2015.

Součástí muzea je infocentrum, které organizačně zajišťuje návštěvnický provoz a prodej suvenýrů.

3. Organizační struktura

V čele Městského muzea v Čelákovicích stojí statutární orgán - ředitel muzea, kterého zastupuje jmenovaný zástupce. 

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:
  Městské muzeum v Čelákovicích, Na Hrádku 464 (Tvrz), 250 88 Čelákovice
  Adresa pro osobní návštěvu:
Městské muzeum v Čelákovicích, Na Hrádku 464 (Tvrz), 250 88 Čelákovice
  Telefonní spojení:
  326 991 556, 326 991 192

  Číslo faxu:
  326 991 192

  Internetové stránky muzea:
  www.celmuz.cz

  E-mail:
  info@celmuz.cz

  ID datové schránky: 6ack5yg

5. Bankovní spojení:

 • muzejní účet č. 215935786/2010 vedený u Fio banky, a. s.

6. IČ

00175722

7. DIČ

muzeum není plátce DPH

8. Základní dokumenty

9. Žádosti o informace a dalších podání:

Postup při ústně podané žádosti:

Nebude-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Rovněž přijde-li žadatel s ústní žádostí o informaci, jejíž zodpovězení je složité, bude požádán o její písemné podání.

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí:

Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v kanceláři muzea. Písemné žádosti doručené osobně, poštou nebo telekomunikačním zařízením budou z kanceláře muzea podle obsahu předány k vyřízení jednotlivým oddělením či pracovníkům muzea.

Z podání musí být zřejmé, že je určeno muzeu, a kdo jej podává. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž identifikace žadatele (např. elektronická adresa).

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o informace se dále řídí ustanovením §14 zákona.

Příjem žádostí a dalších podání: elektronicky, telefonicky, ústně, písemně doručeno do kanceláře.

Žadatel o informaci může podat odvolání u muzea ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V řízení o odvolání se postupuje v souladu s příslušným ustanovením správního řádu.

10. Úhrady za poskytování informací

11. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

výroční zprávy: zprávy v jednotlivých letech

12. Zveřejnění dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění:

Vytvořeno 4.3.2014 16:47:19 - aktualizováno 11.7.2017 17:04:28 | přečteno 5529x | Jiří Třísko
load