Akce Tesco 2011

z poměrně rozsáhlé stavby zbyly pouze jámy po dřevěných sloupech konstrukce stěn

Záchranný archeologický výzkum v prostoru obchodního centra Tesco v Čelákovicích.

Plánovaná výstavba obchodního centra Tesco v poloze „V Rybníčkách“ vyvolala záchranný archeologický výzkum, provedený archeologickým oddělením Městského muzea v Čelákovicích na jaře a v létě 2011. Poloha „V Rybníčkách“ patří k lokalitám velmi bohatým na archeologické památky. Při rozsáhlé stavební činnosti probíhající v souvislosti se vznikem průmyslové zóny a obytné zástavby byly v nedávné minulosti prozkoumány doklady téměř kontinuálního osídlení sledovaného prostoru od neolitu až do vrcholného středověku. Výskyt archeologických situací v prostoru budoucího obchodního centra Tesco byl tedy vysoce pravděpodobný.

Před vlastní skrývkou byl na ploše budoucí stavby proveden průzkum detektory kovů. Neodhalil významné kovové artefakty. Bylo tedy možné předpokládat výskyt archeologických památek spíše z dob staršího pravěku.

Vlastní skrývka ornice a podorničí v rozsahu plánovaného staveniště probíhala za přítomnosti pracovníků muzea. Na skryté ploše bylo identifikováno a plošně prozkoumáno 400 objektů. V místech reliktů kulturních  vrstev bylo položeno 7 sond různého rozsahu. Na lokalitě bylo zjištěno osídlení z neolitu (kultura s vypíchanou keramikou), eneolitu, raného a vrcholného středověku. Charakter objektů dokládal využití zkoumaného prostoru pro sídlení a výrobu.  Nalezeny byly kůlové jamky (včetně kompletního půdorysu nadzemní stavby kultury s vypíchanou keramikou), ohniště, pece a sídlištní jámy různého tvaru a velikosti zatím blíže neurčené funkce. K významným nálezům mimo již zmíněný půdorys obydlí patří předpokládané místo výroby broušených a štípaných kamenných nástrojů datované opět do období kultury s vypíchanou keramikou.  Na zkoumané ploše byly také odkryty a zdokumentovány 3 středověké dehtářské jámy ze 13. století. Z jedné z dehtářských jam byla vyzvednuta nádoba na jímání dehtu. Odkrytá zařízení byla součástí výrobního areálu částečně prozkoumaného v roce 2006 - 2007 při výstavbě širokosortimentní prodejny Plus v bezprostředním sousedství. Z movitých archeologických památek byly nejčastěji nalézány zlomky keramických nádob. Dále pak kamenné nástroje (štípané i broušené) a kostěné artefakty. Nalezeny byly také zvířecí kosti.

Prvním výstupem z archeologického výzkumu při výstavbě obchodního domu Tesco určeným zejména laické veřejnosti byla výstava vybraných nálezů v Městském muzeu v Čelákovicích uskutečněná v srpnu 2012.

Pavel Snítilý

Prameny a literatura

Archeologická databáze Čech (verze dat k roku 2011)

Archiv Městského muzea v Čelákovicích (verze dat k roku 2011)

Špaček, J. – Snítilý, P. 2008: Záchranné archeologické výzkumy Městského muzea

v Čelákovicích v roce 2007. In: Středočeský vlastivědný sborník 26, 121. Roztoky u Prahy.

Tesco Čelákovice 2011

průzkum detektory kovů před skrývkou

průzkum detektory kovů před skrývkou

 
nález detektorem kovů

nález detektorem kovů

 
nález detektorem kovů

nález detektorem kovů

 
první část skrývky těžkou technikou

první část skrývky těžkou technikou

 
druhá fáze skrývky strojem s rovnou lžící

druhá fáze skrývky strojem s rovnou lžící

 
odkrývání archeologických památek

odkrývání archeologických památek

 
odkrývání archeologických památek

odkrývání archeologických památek

 
odkrývání archeologických památek

odkrývání archeologických památek

 
odkrývání archeologických památek

odkrývání archeologických památek

 
odkrývání archeologických památek

odkrývání archeologických památek

 
odkrývání archeologických památek

odkrývání archeologických památek

 
odkrývání archeologických památek

odkrývání archeologických památek

 
odkryté pozůstatky obydlí nebo hospodářského objektu

odkryté pozůstatky obydlí nebo hospodářského objektu

 
rozsáhlá archeologická situace

rozsáhlá archeologická situace

 
z poměrně rozsáhlé stavby zbyly pouze jámy po dřevěných sloupech konstrukce stěn

z poměrně rozsáhlé stavby zbyly pouze jámy po dřevěných sloupech konstrukce stěn

 
pozůstatky pece

pozůstatky pece

 
další odkrytá rozsáhlá archeologická situace

další odkrytá rozsáhlá archeologická situace

 
dehtářská jáma s nádobou na jímání dehtu

dehtářská jáma s nádobou na jímání dehtu

 
sonda bez archeologických nálezů

sonda bez archeologických nálezů

 
artefakty nalezené ve výplni jednoho z objektů

artefakty nalezené ve výplni jednoho z objektů

 
 
Vytvořeno 14.5.2014 15:30:53 - aktualizováno 27.10.2020 22:29:49 | přečteno 1733x | CEL_snitily
load