Čelákovický zpravodaj a jeho historie

1961 Zahlavi

Příští rok uplyne již šedesát let od doby, kdy v Čelákovicích vyšel místní zpravodaj. Stručnou historii tohoto periodika je možné rekonstruovat na základě poměrně ucelené sbírky Městského muzea v Čelákovicích, kde se většina jeho čísel nachází. Nyní jsou zájemcům volně k dispozici v elektronické podobě. Uložiště naleznete pod textem níže. (Připravili Martin Dolejský, David Eisner, Petr Válek).


První číslo místních novin, tehdy nazvaných jako Čelákovický zpravodaj (ČZ), vyšlo posledního březnového dne roku 1961. Jednalo se spíše o „nulté číslo“, připomínající na stroji psaný dopis tištěný na méně kvalitním cyklostylu, ve kterém byly zmíněny vydavatelské záměry. Jako vhodná příležitost se tak tehdejším autorům jevilo zahájit jeho vydávání při příležitosti s blížící se oslavou Svátku práce a o několik dnů pozdějším výročím založení Komunistické strany Československa (KSČ), připadajícím na 14. – 16. května. Podepsán byl předseda redakčního kruhu Trmal, který vybízel občany k zasílání příspěvků. Podtitul tohoto čísla byl „informátor MNV“ a vydavatelem byl redakční kruh Občanské besedy péčí kulturní a školské komise.

První číslo s barevnou (tehdy jen modrou a černou) úpravou vyšlo pod názvem Čelákovický zpravodaj po oslavách založení KSČ, tedy ve druhé polovině května 1961. Změnil se vydavatel. V záhlaví byla uvedena „Rada MNV péčí kulturní a školské komise“. Z pověření rady vydávání řídil Otto Trmal s redakčním kroužkem Občanské besedy. Podoba zpravodaje byla jednoduchá; oboustranně potištěný papír formátu A 3. Články se týkaly zmíněného výročí založení KSČ, dále si mohli čtenáři přečíst vzpomínkový text Václava Krováčka (předválečný člen komunistické strany a v letech 1945-1946 předseda MNV Čelákovice), o práci komise pro školství a kulturu, o výstavě lidového divadelnictví, drobné zprávy z města, pořady kin, rubriku dotazů a odpovědí. Pokud budeme citovat z úvodního slova podepsaného Radou MNV, poodhalí nám to mnohé z jejich motivace ve vydávání. „Nechceme náš zpravodaj dělat časopisem obsahujícím politické úvahy i když nelze tuto skutečnost při budování našeho města pomíjet. Jsme si vědomi toho, že nynější vzhled města a zvláště jeho ulic není nijak vábný a také ještě několik roků nebude. Odstraňujeme hříchy buržoasní minulosti, které tu napáchali stará obecní zastupitelstva. Teprve dnes se buduje ve městě kanalisace, v nejbližší době to bude vodovod a plynovod. Čelákovický zpravodaj vás bude o veškeré práci MNV, jeho komisí i jiných složek vždy včas a správně informovat.“ Mělo se tedy jednat o prezentaci práce vedení města, ale už od prvního čísla bylo patrné, že skladba článků ČZ bude kombinací zpráv o činnosti komisí, podniků ve městě, výstavbě města, jeho historie a aktuálního kulturního a sportovního programu.

Od šestého čísla v prosinci 1961 se poprvé objevila cena ČZ, a to 30 haléřů. Ve stejném čísle se také nachází zpráva o tom, že listopadové číslo nevyšlo z technických důvodů. I přesto, že původní plán zamýšlel pravděpodobně každý měsíc jedno číslo, nebylo tomu tak. Problémy s pravidelným vydáváním provázely zpravodaj několik dalších let. První číslo roku 1962 vyšlo až v únoru. Redakce se k tomu postavila prohlášením, že to bylo způsobeno nedodáním článků a chřipkovou epidemií. I z dalších zpráv druhého čísla roku 1962 je patrné, že se jeho vydávání potýkalo s řadou problémů. Předsedové jednotlivých komisí MNV zapomínali podávat zprávy o své činnosti. Práce na ČZ byla dílem jednoho člověka, pravděpodobně Otty Trmala. Proto byla publikována další výzva pro dobrovolníky, kteří se mohli zapojit do vydavatelské a publikační činnosti. V roce 1962 vyšlo pouze 5 čísel a teprve rok následující vyšlo každý měsíc jedno číslo. Vydavatel, podoba a skladba textů ČZ se nezměnila, stejná zůstala i cena. Mezi aktivní přispěvatele prvních ročníků patřil F. Šidvic, M. Zachar, F. Vlasák, J. Jedlička, St. Heller. Například články kulturního referenta M. Zachara se věnovaly činnosti v místní organizaci  Československého svazu rybářů a také jeho rybářským zážitkům. Bohužel schází údaje o tom, kdo zpravodaj řídil. V květnu 1964 je uvedeno, že je vydáván pod patronací Městského výboru KSČ a péčí rady MNV. Dne 3. července 1964 zahájil činnost nově zvolený MNV a předsedou komise pro školství a kulturu byl zvolen F. Šidvic.

Od poloviny 60. let se objevují články vyjadřující se kriticky ke vzhledu města (JZD na náměstí, nevyhovující chodníky), což vedlo k uzavírání závazků ke zlepšení tohoto stavu. V následujících letech se podařilo mnoho z nedostatků odstranit. Dále texty o místních organizacích, výročích, historii města. ČZ se stále obracel k občanům s výzvou k zasílání příspěvků do 15. každého měsíce. Přibývaly také nové rubriky, roku 1967 „Z deníku VB“, o rok později recepty v rubrice „Pramen radí“. Snaha o zavedení pravidelných rubrik ale ztroskotala. Většinou se objevovaly nepravidelně a některé vydržely jen krátce. Problémy s pravidelným vycházením zpravodaje se projevily opět v roce 1968. Bezejmenným nezůstal grafik, který se na přípravě zpravodaje podílel, od února 1969 byl uváděn B. Hanžlík.

V posledním čísle roku 1970 nastala malá změna – zvedla se cena na 50 haléřů. Za důležité považujeme i to, že byla vyjmenována redakční rada ve složení Dr. L. Hanuš, L. Krausová, J. Nedělová, J. Valentová, o grafickou úpravu se staral K. Kraus a odpovědným redaktorem byl B. Semerák. Toho v září následujícího roku nahradil Z. Fesenmayer. Dílčí změny ve složení redakční rady probíhaly i nadále. Náklad ČZ byl v březnu 800 kusů. Jde o první zmínku o nákladu tohoto periodika. O problémech, které si redakční rada uvědomovala, svědčí text z dvojčísla (srpen - září) z roku 1971, kde plánuje následující rok vydat zpravodaj nejpozději 5. den každého měsíce. Plánovaná rubrika „občané se ptají – redakce odpovídá“ měla přispět k tomu, aby byl opravdu časopisem všech občanů.

V roce 1972 se zvětšil počet stran na čtyři, ale ne u všech čísel. V následujícím roce probíhala pozvolná proměna místního periodika. Na konci dalšího čísla se tak čtenáři mohli dozvědět, co je čeká další měsíc. Výjimečně se objevovala i mimořádná čísla, například v prosinci 1973 k výročí 50 let kopané Spartaku v Čelákovicích.

Výše je uveden náklad 800 kusů, a pokud se podíváme na počet obyvatel tehdejších Čelákovic (přes 9500), může nás napadnout, že se jednalo o náklad poměrně nízký. Potvrzuje to i rozsáhlý dopis uveřejněný v únorovém ČZ roku 1974. O tom, jestli byla sjednána náprava, už ale bohužel nevíme. V letech 1975 až 1978 zpravodaj nevycházel. První obnovený vyšel v dubnu 1979, nezměnil se název, ale snížila se cena (na 20 haléřů) a formát (A4). Vydavatelem byl MV KSČ, Městský národní výbor a Městský výbor Národní fronty Čelákovice. V tiráži byla uvedena periodicita 10 čísel ročně za řízení redakční rady, která není jmenovitě přiblížena, o grafickou úpravu se staral opět B. Hanžlík. V obrozeném zpravodaji se změnila skladba textů, které se více věnovaly činnosti organizací, plnění volebního programu. Svůj pravidelný příspěvek zde publikovali již tradičně houbaři a sportovci. Obecně se oproti 60. létům 20. století ČZ zestručnil, čísla nejsou tak pestrá tematicky ani graficky. I to se postupem doby měnilo.

Od dvojčísla (červenec – srpen) roku 1980 se zvětšil formát na A3, zpravodaj se tiskl v místní provozovně Středočeských tiskáren. O dva roky později se zvedla i cena na původních 50 haléřů, pravděpodobně souvisela s rozšířením (čtyři strany formátu A3). Cena se ale stále měnila a kolísala mezi 20 a 50 haléři. V lednu 1984 byla dokonce 1 Kčs. V roce 1982 bylo docíleno i pravidelnosti ve vydávání. Další rok se v záhlaví vedle názvu ČZ začaly objevovat „řádky k zamyšlení“. Šlo o citáty, aktuality většinou domácí nebo světové politiky. Některé měsíce se můžeme setkat se dvěma čísly (např. v březnu a červenci 1988). V listopadu tohoto roku je poprvé uvedeno sídlo redakce ve Sdruženém klubu ROH v dnešních Sadech 17. listopadu, čp. 1380.

Velice významně se do života ČZ promítla společenská změna listopadu 1989. Změnil se vydavatel, ve větší míře se začala objevovat inzerce, kritických textů o stavu města a jeho podniků přibylo. Rychle se také měnila grafická podoba a zpravodaje z 90. let 20. století už v mnohém připomínají ty dnešní. Pro zajímavost uveďme, že první barevná fotografie se objevila v říjnovém čísle roku 2003, které bylo věnované otevření městského bazénu. Samozřejmostí byla každoměsíční periodicita. Zvyšovala se ale jeho cena, která se vyšplhala na 4 Kč. To ale skončilo dubnovým číslem 1999, což oznámil tehdejší starosta města Ing. Josef Šalda (ODS). Sliboval větší informovanost občanů, kterým začal být zpravodaj zdarma distribuován do poštovních schránek.

Od lednového čísla 1990 se změnil název na Zpravodaj Čelákovic, dnešní název Zpravodaj města Čelákovic (ZMČ) získalo periodikum lednovým číslem roku 1993 počínaje. V tomto čísle také došlo k přesunu redakce. Vydavatelem byl i nadále Městský úřad, sídlem redakce bylo Městské muzeum, pověřené redakční, ediční a distribuční činností. Odpovědným redaktorem byl zaměstnanec muzea PhDr. Ludvík Skružný. Členem redakční rady byl i ředitel muzea Jaroslav Špaček, který byl jedním z nejaktivnějších přispěvatelů v oblasti historie a archeologie. Změna nastala v říjnu 1998, kdy povinnosti muzea přešly na Městský úřad, odbor školství, informací a kultury. Starosta města Ing. Šalda tuto změnu odůvodnil takto: „Důvodů k této změně je několik a situace k ní 'zrála' delší dobu. Kromě informací byla uveřejňována řada diskuzních, spíše však polemických příspěvků obyvatel města. Na tom není nic neobvyklého. Problém byl však v tom, že mezi zveřejněným příspěvkem a reakcí či odpovědí byla prodleva minimálně jednoho měsíce. Městská rada již před rokem požadovala, aby na kritické připomínky nebo dotazy bylo reagováno ve stejném čísle ZMČ. Tento požadavek nebyl fakticky respektován a polemiky se stávaly spíše účelem než věcnou potřebou. Vydávání ZMČ je dotováno z rozpočtu města. Kdyby tomu tak nebylo, stál by jeho výtisk více jak 10 Kč.“ (Josef Šalda, Sdělení vydavatele ZMČ, Zpravodaj města Čelákovic, říjen 1998, s. 8.)

V současnosti vychází ZMČ zpravidla jednou měsíčně v prvním týdnu měsíce v nákladu 6100 kusů (z toho 5225 kusů je distribuováno do poštovních schránek). Na závěr bych chtěl čtenáře požádat o spolupráci. Jak jsem uvedl v úvodu, sbírka muzea je, co se zpravodajů týče, poměrně ucelená, ale ne kompletní. Několik málo čísel, především těch starších, schází. Pokud vlastníte nějaké číslo a jste ochotni ho předat do sbírek muzea, obraťte se prosím na telefonní číslo 326 991 192, nebo použijte email martin.dolejsky@celmuz.cz.

V Čelákovicích dne 11. 11. 2020


Martin Dolejský

 

Archiv Zpravodaje města Čelákovic od roku 2004 k dispozici zde


Uložiště Čelákovického zpravodaje 1961 až 2003:

Čelákovický zpravodaj, 1961, čísla: ikona souborubřezenikona souborukvěten, ikona souboručerven-červenec (1 číslo), ikona souborusrpen, ikona souboruprosinec

Čelákovický zpravodaj, 1962, čísla: ikona souboruúnor, ikona souboručervenec, ikona souborulistopad, ikona souboruprosinec

Čelákovický zpravodaj, 1963, čísla: ikona souboruleden, ikona souboruúnor, ikona souborubřezen, ikona souboruduben, ikona souborukvěten, ikona souboručerven, ikona souboručervenec, ikona souborusrpen, ikona souboruzáří, ikona souboruříjen, ikona souborulistopad, ikona souboruprosinec

Čelákovický zpravodaj, 1964, čísla: ikona souboruleden, ikona souborubřezen-duben (1 číslo), ikona souborukvěten, ikona souboručervenec, ikona souborusrpen, ikona souboruzáří, ikona souborulistopad, ikona souboruprosinec

Čelákovický zpravodaj, 1965, čísla: ikona souboruleden, ikona souboruúnor, ikona souborubřezen, ikona souboruduben, ikona souborukvěten, ikona souboručerven, ikona souboručervenec, ikona souborusrpen, ikona souboruzáří, ikona souboruříjen, ikona souborulistopad, ikona souboruprosinec

Čelákovický zpravodaj, 1966, čísla: ikona souboruleden, ikona souboruúnor, ikona souborubřezen, ikona souborukvěten, ikona souboručerven, ikona souboruzáří, ikona souboruříjen, ikona souborulistopad, ikona souboruprosinec, ikona souborupříloha 

Čelákovický zpravodaj, 1967, čísla: ikona souboruleden-červen (6 čísel), ikona souboručervenec-prosinec (5 čísel)

Čelákovický zpravodaj, 1968, čísla: ikona souboruleden, ikona souboruúnor, ikona souborubřezen, ikona souboruduben, ikona souborukvěten, ikona souboručerven-červenec (1 číslo), ikona souborusrpen, ikona souboruprosinec

Čelákovický zpravodaj, 1969, čísla: ikona souboruleden, ikona souboruúnor, ikona souborubřezen, ikona souboruduben-květen (1 číslo), ikona souboručerven-červenec (1 číslo), ikona souborusrpen, ikona souboruzáří, ikona souboruříjen-listopad (1 číslo)

Čelákovický zpravodaj, 1970, čísla: ikona souboruleden, ikona souboruúnor, ikona souborubřezen-květen (1 číslo)

Čelákovický zpravodaj, 1971, čísla: ikona souboruleden-cervenec (5 čísel), ikona souborusrpen-září (1 číslo), ikona souborulistopad

Čelákovický zpravodaj, 1972, čísla: ikona souboruleden-červen (4 čísla), ikona souboručervenec-prosinec (3 čísla)

Čelákovický zpravodaj, 1973, čísla: ikona souboruleden-červen (6 čísel), ikona souboručervenec-srpen (1 číslo), ikona souboruzáří, ikona souboruříjen, ikona souboruprosinec

Čelákovický zpravodaj, 1974, čísla: ikona souboruleden-srpen (6 čísel)

(V letech 1975-1978 periodikum nevycházelo.)

Čelákovický zpravodaj, 1979, čísla: ikona souboruduben-prosinec (9 čísel)

Čelákovický zpravodaj, 1980, čísla: ikona souboruleden-červen (5 čísel), ikona souboručervenec-prosinec (5 čísel)

Čelákovický zpravodaj, 1981, čísla: ikona souboruleden-červen (6 čísel), ikona souboruzáříikona souboruříjen, ikona souborulistopad, ikona souboruprosinec

Čelákovický zpravodaj, 1982, čísla: ikona souboruleden-červen (6 čísel), ikona souboručervenec, ikona souboruzáří, ikona souboruříjen, ikona souborulistopad, ikona souboruprosinec

Čelákovický zpravodaj, 1983, čísla: ikona souboruleden-červen (6 čísel), ikona souboručervenec, ikona souboruzáří, ikona souboruříjen, ikona souborulistopad, ikona souboruprosinec

Čelákovický zpravodaj, 1984, čísla: ikona souboruleden-červen (6 čísel), ikona souboruzáří-prosinec (4 čísla)

Čelákovický zpravodaj, 1985, čísla: ikona souboruleden-červen (6 čísel), ikona souboruzáří, ikona souborulistopad, ikona souboruprosinec

Čelákovický zpravodaj, 1986, čísla: ikona souboruleden-červen (7 čísel), ikona souboruzáří-prosinec (4 čísla)

Čelákovický zpravodaj, 1987, čísla:ikona souboru leden-červen (6 čísel), ikona souboruzáří-prosinec (5 čísel)

Čelákovický zpravodaj, 1988, čísla: ikona souboruleden-červen (7 čísel), ikona souboručervenec, ikona souboruzáří-prosinec (4 čísla)

Čelákovický zpravodaj, 1989, čísla: ikona souboruleden-červen (6 čísel), ikona souboručervenec, ikona souboruzáří-prosinec (4 čísla), ikona souboruprosinec (alternativní číslo)

Zpravodaj Čelákovic, 1990, čísla: ikona souboruleden-červen (6 čísel), ikona souboručervenec-prosinec (6 čísel), ikona souboruprosinec II (13. číslo) 

Zpravodaj Čelákovic, 1991, čísla: ikona souboruleden-březen (3 čísla), ikona souborudubenikona souborukvěten, ikona souboručerven, ikona souboručervenec-září (2 čísla + prázdninová příloha), ikona souboruříjen-prosinec (3 čísla)

Zpravodaj Čelákovic, 1992, čísla: ikona souboruleden-březen (3 čísla), ikona souboruduben-červen (3 čísla), ikona souboruzáří, ikona souboruříjen-prosinec (3 čísla)

Zpravodaj města Čelákovic, 1993, čísla: ikona souboruleden-březen (3 čísla), ikona souboruduben-červen (3 čísla), ikona souboručervenec-listopad (5 čísel)

Zpravodaj města Čelákovic, 1994, čísla: ikona souboruleden-březen (3 čísla), ikona souboruduben-červen (3 čísla), ikona souboručervenec-září (2 čísla), ikona souboruříjen-prosinec (3 čísla)

Zpravodaj města Čelákovic, 1995, čísla: ikona souboruleden-březen (3 čísla), ikona souboruduben-červen (3 čísla), ikona souboručervenec-září (2 čísla), ikona souboruříjen-prosinec (3 čísla)

Zpravodaj města Čelákovic, 1996, čísla: ikona souboruleden, ikona souboruúnor, ikona souborubřezen (s přílohou), ikona souboruduben, ikona souborukvěten, ikona souboručerven, ikona souboručervenec-srpen (1 číslo), ikona souboruzáří, ikona souboruříjen (s přílohou), ikona souborulistopad, ikona souboruprosinec

Zpravodaj města Čelákovic, 1997, čísla: ikona souboruleden-únor (2 čísla), ikona souborubřezen-duben (2 čísla), ikona souborukvěten-červen (2 čísla), ikona souboručervenec-srpen (1 číslo), ikona souboruzáří-říjen (2 čísla), ikona souborulistopad-prosinec (2 čísla)

Zpravodaj města Čelákovic, 1998, čísla: ikona souboruleden-únor (2 čísla), ikona souborubřezen-duben (2 čísla), ikona souborukvěten-červen (2 čísla), ikona souboručervenec-srpen (1 číslo), ikona souboruzáří-říjen (2 čísla), ikona souborulistopad-prosinec (2 čísla) 

Zpravodaj města Čelákovic, 1999, čísla: ikona souboruleden-únor (2 čísla), ikona souborubřezen-duben (2 čísla), ikona souborukvěten, ikona souboručerven, ikona souboručervenec-srpen (2 čísla), ikona souboruzáří-říjen (2 čísla), ikona souborulistopad, ikona souboruprosinec  

Zpravodaj města Čelákovic, 2000, čísla: ikona souboruleden-únor (2 čísla), ikona souborubřezen-duben (2 čísla), ikona souborukvěten, ikona souboručerven, ikona souboručervenec, ikona souborusrpen, ikona souboruzáří, ikona souboruříjen, ikona souborulistopad, ikona souboruprosinec  

Zpravodaj města Čelákovic, 2001, čísla: ikona souboruleden, ikona souboruúnor, ikona souborubřezen, ikona souboruduben, ikona souborukvěten, ikona souboručerven (s přílohou), ikona souboručervenec, ikona souborusrpen-září (2 čísla), ikona souboruříjen, ikona souborulistopad, ikona souboruprosinec  

Zpravodaj města Čelákovic, 2002, čísla: ikona souboruleden, ikona souboruúnor, ikona souborubřezen, ikona souboruduben, ikona souborukvěten, ikona souboručerven, ikona souboručervenec, ikona souborusrpen, ikona souboruzáří, ikona souboruříjen, ikona souborulistopad, ikona souboruprosinec  

Zpravodaj města Čelákovic, 2003, čísla: ikona souboruleden, ikona souboruúnor, ikona souborubřezen, ikona souboruduben, ikona souborukvěten, ikona souboručerven, ikona souboručervenec, ikona souborusrpen, ikona souboruzáří, ikona souboruříjen, ikona souborulistopad, ikona souboruprosinec 

Vytvořeno 11.11.2020 10:22:40 - aktualizováno 24.11.2020 13:48:33 | přečteno 2450x | muzeumcel
load