Čelenka ze Staré Boleslavi

Lebka s čelenkou, Archeologická sbírka MMČ, inv. č. 500600

V roce 1998 se Městskému muzeu v Čelákovicích podařil významný objev. V průběhu záchranného archeologického výzkumu při odvodnění kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi jsme odkryli mnoho zajímavých nálezů. Jeden se však zcela vymykal. Ano, byli jsme na pohřebišti u kostela, hroby byly naším denním chlebem, ale při odebírání vrstev v části sondy číslo XII. se začala objevovat lebka s výjimečnou ozdobou. Červené kamínky zasazené do čelenky společně s bílými perličkami znamenaly pro terénní pracovníky okamžité zpozornění a změnu metody odkryvu. Lebka byla tedy vyzvednuta tak zvaně „in situ“, to znamená i s hlínou v okolí nálezu, a očištěna až v laboratoři. Ukázalo se, že jde opravdu o výjimečný nález a zvolený velmi opatrný postup vyzvednutí byl adekvátní. Nález byl tehdy veřejnosti prezentován ve Zpravodaji města Čelákovic, vystaven na krátkou dobu v čelákovickém muzeu a v roce 2002 zapůjčen na výstavu Sedmnáct století českého granátu na Pražském hradě. Bohužel, vše tehdy proběhlo bez konzervace a dalších obvyklých postupů, které mají vystavení jakéhokoliv artefaktu předcházet.

Současný tým našeho muzea konzervaci zajistil v roce 2015 ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Archeologickým ústavem v Praze. Byl proveden také antropologický posudek nalezených ostatků. V roce 2019 jsme navázali spolupráci s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi a společně vytvořili odpovídající prostředí pro vystavení tohoto unikátního nálezu v nově vzniklém infocentru ve Staré Boleslavi (https://www.staraboleslav.com/). Pokud je to jen trochu možné, snažíme se vracet archeologické nálezy na místa, kde jsme je při našich výzkumech nalezli. Je pro nás velmi důležité, aby zejména místní obyvatelé, ale i návštěvníci míst, o která se v rámci archeologické památkové péče staráme nebo jsme se v minulosti snažili postarat, věděli, co se na konkrétních lokalitách nalezlo. Zároveň se snažíme vysvětlit, čím jsou objevené předměty unikátní a co znamenají pro historii konkrétní lokality. Samozřejmostí je pro nás však nejdříve zajistit, aby nedošlo k poškození velmi starých a cenných nálezů.

Dlouhodobému vystavení musela předcházet konzervace a důkladná analýza materiálů použitých k výrobě čelenky. Důležitý byl také antropologický rozbor ostatků a využití dostupných vědeckých metod, které by upřesnily původní datování nálezu do 16. století. Z antropologického posudku vyplývá, že pohřbenému dítěti byly přibližně 2 až 4 roky. Pohlaví není možné v tomto věku určit. Laicky řečeno to znamená, že s výjimečnou ozdobou hlavy byla pohřbena asi tříletá dívka (takovouto ozdobu u chlapce nepředpokládáme…). Archeolog pak může doplnit, že smrt dítěte postihla někoho z velmi významné sociální vrstvy. Ukázala nám to analýza materiálů provedená při konzervaci čelenky.  Základ čelenky tvořila hedvábná tkanina. Pro hlavní výzdobu byly použity české granáty ve zlacených skleněných lůžkách, doplněné kytičkami z říčních perel. To by si i dnes mohl dovolit jen málokdo…Stále však zůstávala na stole otázka přesného datování nálezu. Bohužel v místě hrobu nebyla situace jasná, vše bylo narušeno dalšími výkopy z různých období. Za vynaložení nemalých finančních prostředků jsme tedy využili metodu radiokarbonového datování. A to i za cenu zničení částí zachovalých ostatků pro účely odebrání vzorku. Pro datování byly použity zub a klíční kost pohřbeného dítěte. Bylo nám jasné, že lebka bez zubu by nevypadala v expozici infocentra dobře. Využili jsme tedy možnosti 3D tisku a ještě před odesláním vzorku pro datování jsme vytvořili identickou kopii odebraného zubu.  Až to půjde, můžete se pokusit ve staroboleslavském infocentru při prohlídce nálezu zjistit, který zub není originál. Věříme, že se vám to nepodaří, protože se naše laboratoř postarala o „kamufláž“ plastové kopie z 3D tiskárny. Co je ale nejdůležitější, výsledky datování pomocí radiokarbonové metody ukazují, že dítě s výjimečnou ozdobou bylo pohřbeno v 15. století, pravděpodobně v jeho první polovině. To je významná nová informace, která umožňuje zpřesnit některé nejasnosti ohledně historie a lokalizace zdejších kostelů. Existence staroboleslavského farního kostela Panny Marie je doložena písemnými prameny již na konci 14. století, aniž by bylo známo místo, kde stával. Pro období 16. století je již bezpečně lokalizován na „předhradí“ v prostoru výstavby budoucího barokního poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie, jehož stavba započala až v roce 1613. Díky dataci a místu nálezu lebky můžeme lokalizaci farního kostela posunout ještě minimálně o sto let zpět, do 15. století. Nabízí se též domněnka, že na tomto místě stál již v době, kdy o něm prvně hovoří písemné prameny, tedy na konci 14. století, či ještě dříve. U tohoto kostela byla pohřbena i malá dívka, kterou na její poslední cestu ozdobili honosnou čelenkou. Jaký vznešený rod postihla rodinná tragédie a komu zemřelo tak malé dítě, zatím nevíme. A pravděpodobně se nám to již zjistit nepodaří…

 

Použité prameny a literatura:

Archiv Městského muzea v Čelákovicích

https://obrazky.seznam.cz/

Boháčová, Ivana (ed.) - Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku, Praha 2003

 

instituce spolupracující na zpracování a prezentaci unikátního nálezu:

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, Skanix s.r.o., CRL – Radiouhlíková laboratoř společně provozovaná Ústavem jaderné fyziky, AV ČR v.v.i. a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.

Všem za spolupráci děkujeme.

 

Pavel Snítilý, Jan Hergesell


Čelenka ze Staré Boleslavi

Lebka s čelenkou, Archeologická sbírka MMČ, inv. č. 500600

Lebka s čelenkou, Archeologická sbírka MMČ, inv. č. 500600

 
Sonda číslo XII

Sonda číslo XII

 
V sondě bylo docela plno

V sondě bylo docela plno

 
Okamžik nálezu

Okamžik nálezu

 
Vyzvednutí lebky

Vyzvednutí lebky

 
První očištění

První očištění

 
Čelenka před konzervací v roce 2015

Čelenka před konzervací v roce 2015

 
Kosti před omytím

Kosti před omytím

 
Součásti čelenky před očištěním

Součásti čelenky před očištěním

 
České granáty ve zlacených skleněných lůžkách

České granáty ve zlacených skleněných lůžkách

 
Korálky z říčních perliček

Korálky z říčních perliček

 
Detail  výzdoby po konzervaci

Detail výzdoby po konzervaci

 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

 
Lebka s čelenkou po laboratorním ošetření

Lebka s čelenkou po laboratorním ošetření

 
 
Vytvořeno 26.3.2020 13:44:45 | přečteno 719x | muzeumcel
load