Pravěk na zámku a v podzámčí

ke každému archeologickému výzkumu na zámku patří pávi

Zámek Jirny 2016, rekonstrukce sýpky .

Na některých archeologických lokalitách je možné doložit, že si lidé vybírali k bydlení i k jiným činnostem podobná místa od pravěku až do poměrně nedávné minulosti.

Název akce „Rekonstrukce barokní sýpky“ při prvním jednání s investorem mé představy nasměroval spíše k hromadám suti složené z cihel nebo architektonických prvků. V  lepším případě pak ke zbytkům stravy tehdejších obyvatel. Mám na mysli zejména ohlodané kosti… . Lokalitu však znám již z dřívějších let, kdy jsem se ještě jako prostý kopáč či poučený dokumentátor podílel na archeologickém výzkumu Městského muzea v Čelákovicích v roce 2006 při rekonstrukci vlastního objektu zámku. Kromě zmíněné suti jsme tehdy měli možnost nahlédnout do minulosti mnohem hlouběji, než jsme původně předpokládali. Podstatná část nalezeného materiálu souvisela s obýváním zámku v 17. až 18.  století, ale v nejhlubších vrstvách jsme zaznamenali rozsáhlé pravěké osídlení v době bronzové a železné.

Při rekonstrukci sýpky bylo nutné vyřešit připojení na inženýrské sítě a také některé další zásahy do terénu. Právě v těchto případech jsme měli možnost nahlédnout pod současný povrch a navzdory všudypřítomným pozůstatkům novověké stavební činnosti se dostat i k pravěké minulosti zkoumaného místa. Přes značně omezený prostor, definovaný rozsahem výkopů pro inženýrské sítě nebo stavební úpravy, se našemu týmu podařilo prozkoumat a zdokumentovat četné převážně pravěké objekty. Místo, které si nejen v barokním obdobní naší historie tehdejší obyvatelé vybrali ke stavbě sýpky, tedy k uložení obilí k jeho dalšímu zpracování či použití jako osiva bylo v pravěku využito stejným způsobem.  Zásobní jámy z období mladší doby bronzové, do kterých byly ukládány potraviny nebo osivo na další sezónu, jsou zajímavým dokladem identického využití místa přibližně 1000 let před Kristem a přibližně 1700 let po Kristu.

Celý archeologický výzkum v roce 2016 spočíval zejména v dokumentaci téměř půl kilometru profilů výkopů a odkrytí více než 100 zahloubených objektů, zejména z období mladší doby bronzové. Pravěké archeologické situace bylo možné na dně a v profilech výkopů pro inženýrské sítě rozpoznat podle odlišného zabarvení od okolních vrstev, a také podle hojného výskytu zlomků keramických nádob. Některé z nalezených objektů jsme zdokumentovali v profilech výkopů, další objekty byly v rozsahu výkopů pro inženýrské sítě prozkoumány plošně. Z mladšího období se nám například podařilo částečně odkrýt roh základů stavení, které je možné datovat do vrcholného středověku. Lze tedy předpokládat souvislost stavby se středověkou tvrzí, jejíž základy dnes z větší části spočívají pod budovou jirenského zámku. Výjimečným se v rámci celé akce stal objekt číslo 1. Tato archeologická situace byla mimo rozsah stavby po dohodě s investorem odkryta kompletně. Zvolený způsob odkryvu se ukázal jako zásadní. Ve výplni zásobní jámy z mladší doby bronzové byl kromě většího množství keramických zlomků nalezen i tak zvaný „špek“*. Podařilo se nám vyzvednout část pískovcové odlévací formy (kadlubu) na odlévání tří bronzových hrotů šípů. Tento druh artefaktu nepatří k obvyklým nálezům, a i vzhledem k jeho výjimečně dobré zachovalosti se stane významnou součástí archeologické sbírky Městského muzea v Čelákovicích.

Pavel Snítilý

*„špek“ – slangový termín, používaný archeology pro výjimečný nález

 ikona souboruEnglish translation

Pravěk na zámku a v podzámčí

ke každému archeologickému výzkumu na zámku patří pávi

ke každému archeologickému výzkumu na zámku patří pávi

 
zjišťovací sonda při západní zdi sýpky

zjišťovací sonda při západní zdi sýpky

 
zjišťovací sonda u jižní zdi budovy

zjišťovací sonda u jižní zdi budovy

 
první etapa archeologického výzkumu

první etapa archeologického výzkumu

 
vrstvy novověké suti

vrstvy novověké suti

 
recentní narušení kulturních vrstev moderními úpravami

recentní narušení kulturních vrstev moderními úpravami

 
začišťování sledovaného prostoru

začišťování sledovaného prostoru

 
základy středověké stavby

základy středověké stavby

 
druhá část archeologického výzkumu

druhá část archeologického výzkumu

 
dokumentace profilu výkopu

dokumentace profilu výkopu

 
objekt zahloubený do podloží

objekt zahloubený do podloží

 
postupné odkrývání objektu číslo 1

postupné odkrývání objektu číslo 1

 
shluk zlomků keramických nádob v objektu číslo 1

shluk zlomků keramických nádob v objektu číslo 1

 
kresebná dokumentace jedné z fází odkryvu objektu číslo 1

kresebná dokumentace jedné z fází odkryvu objektu číslo 1

 
další kumulace zlomků nádob v objektu číslo 1

další kumulace zlomků nádob v objektu číslo 1

 
kompletně odkrytý objekt číslo 1

kompletně odkrytý objekt číslo 1

 
forma na odlévání hrotů šípů

forma na odlévání hrotů šípů

 
 
Vytvořeno 27.9.2016 21:21:21 - aktualizováno 27.10.2020 22:50:23 | přečteno 1009x | CEL_snitily
load