Ukázky z muzejních sbírek 13

3  fragment zoomorfní nádoby

Fragment neolitické zoomorfní nádoby z Květnice (A 235940)

Naše muzeum se více než 30 let soustředilo zejména na archeologickou činnost v terénu. Nezbýval ale čas ani odborná kapacita na zpracování často významných nálezů. Sbírka našeho muzea tak byla zahlcována materiálem z více než 50 ti katastrálních území. Po výrazné redukci zájmové oblasti se v současné době náš tým snaží s tímto obrovským dluhem vypořádat. Spolupracujeme zejména s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. a také se studenty Ústavu pro archeologii Filosofické katedry Univerzity Karlovy.

Některé archeologické památky byly v minulosti publikovány, šlo však převážně o části rozsáhlejších výzkumů nebo jednotlivé nálezy. V rámci našeho seriálu si vám dovolím představit artefakt, se kterým byla odborná veřejnost seznámena v roce 2007 a v současné době zpracováváme další archeologické památky odkryté v místě nálezu.

Při výstavbě nové obytné zóny v obci Květnice (okr. Praha-východ) jsme v roce 2002 zahájili rozsáhlý archeologický výzkum. Při budování komunikací, inženýrských sítí, řadových domů a jednotlivých rodinných domů jsme v průběhu několika let prozkoumali na 1600 archeologických situací z mnoha pravěkých období.

V roce 2005 probíhal archeologický výzkum zejména v severovýchodní části sledovaného prostoru. Při ručním začišťování skryté plochy pro budoucí řadový dům a na skládce vyvezené ornice byly nalezeny atypické střepy zdobené vpichy. Fragmenty zoomorfní nádoby představují hlavu zvířete se dvěma částečně odlomenými výčnělky, pravděpodobně rohy. Zachovala se také hřbetní část těla. Hlava zvířete s dobře rozpoznatelnou tlamou vyznačenou rýhou a pravděpodobně i nozdrami je zdobena vpichy, provedenými dřevěným nebo kostěným nástrojem. Nalezena byla pouze malá část nádoby, nelze tedy přesněji určit druh zvířete, které měla zpodobňovat. Snad šlo o některé z tehdy chovaných domácích zvířat – hovězí dobytek nebo ovci. Artefakt pochází z povrchu skryté plochy, nelze jej tedy přiřadit k výplni žádného z později prozkoumaných objektů. V místě nálezu bylo však při následném archeologickém výzkumu odkryto žárové pohřebiště kultury s vypíchanou keramikou, datované do stejného období jako zoomorfní nádoba.  Je tedy možné uvažovat o využití tohoto ne zcela obvyklého artefaktu v rámci pohřebního areálu.

Pavel Snítilý

Použité prameny a literatura:

Archiv Městského muzea v Čelákovicích, p. o.

Snítilý P. 2007:Fragment neolitické zoomorfní nádoby z Květnice. Archeologické rozhledy LIX 4, 762-778. Praha.


Ukázky z muzejních sbírek 13

1  mapa s vyznačením místa nálezu

1 mapa s vyznačením místa nálezu

 
2  plocha výzkumu po skrývce

2 plocha výzkumu po skrývce

 
3  fragment zoomorfní nádoby

3 fragment zoomorfní nádoby

 
4  pokus o rekonstrukci nádoby (kresba Lucie Formánková)

4 pokus o rekonstrukci nádoby (kresba Lucie Formánková)

 
5  odkrývání jednoho z žárových hrobů

5 odkrývání jednoho z žárových hrobů

 
6  pracovní kresba rekonstruované nádoby z žárového hrobu (kresba Lucie Kristýnková)

6 pracovní kresba rekonstruované nádoby z žárového hrobu (kresba Lucie Kristýnková)

 
 
Vytvořeno 7.8.2020 0:19:54 - aktualizováno 7.8.2020 0:29:32 | přečteno 711x | CEL_snitily
load