Výzkum v Záluží

zmap

Z výsledků záchranného archeologického výzkumu provedeného v Záluží u Čelákovic v roce 2005.

Obec Záluží, ležící v nadmořské výšce kolem 210 m, dnes patří svým katastrálním územím k městu Čelákovice a nachází se v jeho jižní části na mírném, k jihu stoupajícím svahu. Jihozápadní část obce těsně přimyká k osadě Nehvízdky a obě lokality do doby středověku měly v minulosti hodně společného a v pravěku tvořily prakticky jeden sídlištní celek. Lokalita, jejíž podloží tvoří převážně hlinité spraše, donedávna po mnoho desetiletí využívané předně k cihlářské výrobě, byla osídlena již v dávném pravěku. Víme, že i přírodní podmínky se zde značně během čtvrtohorního dění změnily, čemuž nasvědčují právě při těžbě hlíny nalézané kosterní pozůstatky pleistocenních zvířat jako byl mamut, nosorožec aj., kteří z našeho území mizí v období někdy kolem 10 tisíc let př. Kr. 

Jako většina okolního levobřežního území Labe, bylo pro své dobré půdní i vodní podmínky od neolitu – mladší doby kamenné vyhledáváno i dnešní katastrální území Záluží a jeho těsné okolí. Svědčí o tom četné nálezy získané buď náhodně nebo při záchranných archeologických výzkumech, které zde byly prováděny již od počátku 20. století. Mezi nejvýznamnější pak řadíme nález pohřebiště z doby stěhování národů, které zde v hliníku bývalé Límanovy cihelny bylo zkoumáno na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století. Systematicky je území Záluží naším muzeem sledováno od 50. let 20. století a v rámci jím provedených záchranných akcí byly při různých zemních pracích zdokumentovány desítky archeologických situací a z narušených objektů zachráněny mnohé archeologické památky.

Současný záchranný archeologický výzkum, vyvolaný budováním nové plynovodní sítě po území obce Záluží a ze zákona hrazený investorem akce, probíhal v červenci až září 2005 souběžně s jeho výstavbou. Výzkum byl prováděn hlavně formou archeologického dohledu a v případě pozitivního zjištění pak dokumentací a záchranou nálezů z jednotlivých objektů, kterých bylo během celé stavby celkem 30 zjištěno a následně zdokumentováno. Jednalo se o sídlištní objekty z doby laténské, římské, středověku a raného novověku (16. – počátek 17. století).

Některé objekty zjištěné v jižní části Druhé ul. dokládají existenci pravěkých kůlových staveb a naopak v přilehlém okolí směrem k bytovkám se jednalo o původně zahloubené objekty do podloží. Dokladem toho jsou dvě částečně odkryté a zdokumentované rozsáhlejší laténské polozemnice, č. obj. 7 a 8, se dnem v hloubce kolem 130 cm od současného terénu. Předně z obj. č. 8 bylo získán početný keramický materiál, zlomky zvířecích kostí, železný nůž a zlomky dvou náramků. Prvý z kobaltově modrého průsvitného skla byl zdobený dvěma řadami perličkovitých výstupků a druhý zlomek náramku, zhotoveného ze sapropelitu – švartny, byl po obvodě ozdoben třemi drobnými vývalky.

Tyto a dříve nalezené hmotné památky z laténského období (cca 2. stol. před Kr.) svědčí o poměrně rozsáhlém osídlení, se kterým časově koresponduje kolem roku 1930 zjištěné a z větší části zničené kostrové pohřebiště v prostoru hliníku Kůlovy cihelny v Nehvízdkách. 

Narušené a zdokumentované převážně středověké až raně novověké situace (13. – 17. století) v tzv. ul. Vořechovka, která byla ve skutečnosti patrně od samotného založení lokality návsí této obce naznačují, že počátky obce Záluží, připomínané v písemných pramenech prvně roku 1400 a existující již před tímto datem, můžeme hledat právě v těchto místech. K předběžnému závěru nás vedou právě letošním výzkumem získané nové skutečnosti. Před kamennou zástavbou také ještě ve středověku tvořila osadu do podloží zahloubená obydlí s nejspíše dřevěnými roubenými stěnami nad terénem. Tomu nasvědčují částečně prozkoumané objekty č. 19, 26, 27 a 28 a z jejich výplní získaný keramický materiál. Je také pravděpodobné, že tato ves původně měla těsnou vazbu na nedalekou tvrz stojící rovněž v prostoru pozdější Kůlovy cihelny. Konkrétnější závěry bude možné provést až po celkovém zpracování a vyhodnocení všech dosavadních nálezů.

Výzkum v Záluží

zal1

zal1

 
zal2

zal2

 
zal4

zal4

 
zal3

zal3

 
zal5

zal5

 
zal6

zal6

 
zal10

zal10

 
zal12

zal12

 
zal13

zal13

 
zal7

zal7

 
zal8

zal8

 
zal9

zal9

 
zal14

zal14

 
zal15a

zal15a

 
zmap

zmap

 
zalmapa 05

zalmapa 05

 
 
Vytvořeno 5.3.2014 17:02:40 - aktualizováno 27.10.2020 22:02:51 | přečteno 1560x | Jiří Třísko
load