150 let železnice v Čelákovicích, 192 s., brožováno, cena 200,00 Kč do 30. 9.2023, 250,00 Kč od 1.10. 2023

150 let zeleznice - obalka.jpg

BADO, Peter - EISNER, David - VAŇOUSEK, Ivan, 150 let železnice v Čelákovicích, 192 s., edice Čelákovické kapitoly, sv. 5.    

V prodeji od 15. 9. 2023!Publikace si klade za cíl širšímu okruhu čtenářů objasnit stopadesátiletý vývoj železnice v  Čelákovicích, který zahrnuje nikoli pouze technickou historii, ale i její dopady na rozvoj města. Autoři se v hlavních rysech pokusili popsat cestu železnice v historických souvislostech a v různých etapách technického rozvoje. Její význam pro město a  jeho obyvatele postupně narůstal a jejich počáteční nedůvěřivý přístup se rychle změnil na aktivní podporu. V této souvislosti si připomeňme například usnadnění cest obyvatelů Čelákovic za vzděláním, do zaměstnání a za kulturními zážitky do české metropole. Železnice urychlila industrializaci města, protože místním výrobcům zjednodušila přístup na trhy. V opačném směru si připomeňme cesty tisíců Pražanů do  Čelákovic za  rekreací na  prvorepublikové České Grado, vyhlášené labské pláže, nebo v  krizových válečných letech jejich cesty do Čelákovic a obecně venkovského zázemí Prahy s cílem zajistit si nedostatkové potraviny. Předkládaná problematika nebyla doposud takto souhrnně zpracována a autoři si uvědomují, že v předloženém rozsahu není možné zpracovat téma beze zbytku. Snahou bylo vytvořit popularizační dílo, jehož jazyku porozumí i čtenář neorientující se v železniční problematice, na druhou stranu nebylo možné opustit odbornou terminologii a  zcela ignorovat všechny technické detaily. Vzhledem k  dostupnosti zdrojů nebylo možné čerpat informace ke všem etapám stejnoměrně, a i proto jsou některá období rozepsána podrobněji. Těžiště přitom spočívá v historické části na úkor současnosti, ke které současník nalezne dostatek informací v  jiných běžně dostupných zdrojích. Cílem je kompromis, aby publikace zaujala jak laika, tak i odborníka, v ideálním případě vytvoření pomyslného odrazového můstku pro další autory, kteří případně danou problematiku jednou rozpracují podrobněji. Syntetizující titul 150 let železnice v Čelákovicích je členěn do čtyř časových období. První období sahá od počátků do konce první světové války, druhé pokrývá časové rozpětí od vzniku samostatného Československa do roku 1945, třetí od poválečné obnovy Československa do jeho zániku, čtvrté od vzniku samostatné České republiky do současnosti. Časová období jsou v závislosti na významných historických událostech, významných technických nebo provozních změnách na železnici dále podle potřeby členěna na dílčí podkapitoly. V posledním období se minulost dotýká současnosti a budoucnosti vzhledem k probíhající stavbě mezi Mstěticemi a Čelákovicemi. 

Na zpracování publikace se podílel autorský kolektiv ve složení Peter Bado, David Eisner a Ivan Vaňousek. Byla připravena s využitím zdrojů a obrazových příloh ve  sbírkách či fondech Městského muzea v  Čelákovicích, Národního archivu, Státního oblastního archivu v  Praze, Státního okresního archivu Praha-venkov se sídlem v  Dobřichovicích, Knihovny ČD v  Kralupech nad Vltavou, v  odborných publikacích a  kronikách, podle svědectví pamětníků. Většina obrazové přílohy se publikování dočkala vůbec poprvé. 


Zaváděcí cena 200,00 Kč do 30. 9.2023, 250,00 Kč od 1.10. 2023    

Tiráž publikace:

150 LET ŽELEZNICE V ČELÁKOVICÍCH 
Peter Bado - David Eisner - Ivan Vaňousek 

EDICE ČELÁKOVICKÉ KAPITOLY, sv. 5 

Grafická úprava, sazba: Zdeněk Mazač 
Grafické řešení schémat: Alexandra Badová 
Návrh obálky: Zdeněk Mazač 
Jazykový korektor: Mirko Nosek 
Vydavatel: Městské muzeum v Čelákovicích, p. o., Na Hrádku 464, 
250 88 Čelákovice, www.celmuz.cz, info@celmuz.cz 
Tisk: PBtisk a. s., Dělostřelecká 344, 261 01 Příbram 
Náklad: 600 kusů 
Vydání první, 2023 

ISBN 978-80-87187-15-9
Vytvořeno 14.9.2023 18:15:15 - aktualizováno 19.9.2023 9:36:59 | přečteno 702x | muzeumcel
load