Kontrola Ministerstva kultury v muzeu v roce 2016

V roce 2016 proběhla kontrola Ministerstva kultury dodržování muzejního zákona při správě sbírek muzejní povahy, od roku 2012 již třetí v pořadí. Dne 14. 12. 2016 padl dotaz na výsledky této kontroly na veřejném plénu Zastupitelstva Města Čelákovic a i proto zveřejňujeme výsledky této kontroly, které ukazují Městské muzeum v Čelákovicích vcelku v dobrém světle, či lépe řečeno, nastoupené na dobré cestě.

Z kontrolního protokolu ze srpna 2016, který byl ze strany muzea řádně převzat počátkem září 2016, vyplývá řada zásadních závěrů.  

Kontrolní skupina Ministerstva kultury ČR v protokolu o kontrole, který coby přílohu přikládáme, především završila, že "správce sbírky ev. číslo MEC/002-05-10/183002 přijal opatření k zamezení porušování povinností plynoucí ze zákona č. 122/2000 Sb., uvedených v části protokolu III. 1 a plní je.

Přijatý postup k nápravě nedostatků je neustále upřesňován, chybějící údaje jsou systematicky vyhodnocovány a doplňovány. Uskutečňováním Nápravných opatření je reálný předpoklad k minimalizaci případných škod při správě sbírky. Proto, i když stav zjištěný kontrolou ministerstva v letech 2012 a 2014 trvá, nebude s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení o uložení sankce za nedodržování zákona podle ustanovení § 14 citovaného zákona.

Kontrolní skupina zároveň konstatuje, že Městské muzeum v Čelákovicích při správě sbírky ev. číslo MEC/002-05-10/183002 vykazuje vysokou odbornou péči jednotlivým sbírkovým předmětům."  ikona souboruBlíže viz protokol z kontroly v příloze.

K tomu je třeba dodat, že Městské muzeum v Čelákovicích v období zejména konce 20. a počátku 21. století zcela mimořádně zvětšilo své sbírky. Ovšem na úkor řádné péče o tyto sbírky. Kvantita vystřídala kvalitu. Nahromaděné nedostatky v oblasti zejména evidence těchto sbírek jsou a ještě řadu desetiletí budou muset být nevyhnutelně napravovány.

V Čelákovicích dne 16. 12. 2016

Mgr. David Eisner, ředitel Městského muzea v Čelákovicích, p. o.

Vytvořeno 16.12.2016 14:00:59 | přečteno 884x | muzeumcel
load