Historie Tvrze

Čelákovická Tvrz

Samostatná expozice „Historie  čelákovické Tvrze“, od roku 1982 umístěná v suterénní místnosti jižní části objektu Tvrze, prezentuje výsledky  stavebně-historického a archeologického výzkumu provedeného v prostorách celého objektu v letech 1972 – 1981. 

Seznamuje návštěvníky se stavebním vývojem této nejstarší zachovalé světské stavby v našem městě a částečně podává obraz o životě a kulturní úrovni její obyvatel. Mimo autentických hmotných dokladů získaných v rámci provedeného výzkumu jsou v ní kromě několika dokumentárních fotografií na půdorysných plánech graficky znázorněny jednotlivé stavební fáze, během nichž objekt čelákovické Tvrze procházel úpravami, které měnily její vzhled i rozsah.

O původu a vzniku Čelákovic nemáme přesných zpráv. Základem pozdějšího města se nesporně stala stará slovanská osada, archeologickými nálezy doložená od 9. století na levobřežní labské terase s centrem ležícím na mírně vyvýšeném ostrohu, dříve chráněném ze tří stran vodou řeky Labe. Nejstarší písemná zpráva, vztahující se k roku 1290, hovoří o Čelákovicích jako o královském městečku. V té době již také na břehu Labe tvořil důstojnou dominantu kamenný kostel, postavený v románském slohu koncem 12. století, který byl od počátku součástí jednoho opevněného celku – hradiště.

Západně od něho na pokračujícím opukovém výběžku stávala na kamenném základě dřevěná tvrz, podle archeologických nálezů zbudovaná někdy v průběhu 2. poloviny 10. století. Ta byla po zániku nejspíše požárem  kolem r. 1300 nahrazená kamennou věžovitou stavbou, dodnes zachovanou v základech a v části nadzemního zdiva. Nedlouho potom byl na Labi pod Tvrzí vybudován mlýn, který s Tvrzí a  okolními grunty tvořil jeden hospodářský celek, nazývaný Hradištko a později Hrádek Čelákov. 

Původně královský majetek přešel do držení církevních hodnostářů a od poloviny 14. století se v držení Tvrze vystřídala řada šlechtických rodů, např. pánové z Okoře, z Cách, z Vartemberka, z Michalovic, z Klinštejna ad. Posledními významnými majiteli byli pánové  Krajířové z Krajku. Těm bylo roku 1547 čelákovické zboží zkonfiskováno a  přešlo včetně Tvrze do držení královské komory. Komorou  byla téhož roku Tvrz prodána Machu Turnovskému a zanedlouho přešla do majetku Koutských z Kostelce. Roku 1665 ji měla opět v držení královská komora a objekt byl využíván k různým účelům. V roce 1729 je objekt dokonce nazýván Jägerhausem, tj. myslivnou, kde jako nájemce bydlel dvorní myslivec  V. Hottovec. Královská komora v roce 1778 opět Tvrz prodala a nový majitel v ní zřídil výsadní hostinec, který zde existoval téměř 170 let.

Současný objekt Tvrze tvoří hlavní budova, složena z jižního přízemního  a přiléhajícího severního patrového traktu a dvorní objekt. Původní Tvrz v podobě masivní věžovité stavby existovala více jak 150 let. Podstatně svůj půdorys změnila teprve při rozsáhlé přestavbě a přístavbě na přelomu 15. a 16. století, kdy k ní byl přistavěn severní patrový trakt s fasádou ozdobenou malovaným kvádrováním. Po převzetí majetku pod Královskou komoru byl ve druhé polovině 16. století v jihovýchodním prostranství dvora Tvrze postaven hospodářský objekt - přízemní stavení, sloužící předně k ustájení koní a k severnímu traktu připojen ještě východní patrový přístavek. Celý prostor objektu Tvrze byl samostatně uzavřen hradební zdí s branami na východní a západní straně (r. 1579) a fasáda jižního traktu dostala renesanční sgrafitovou výzdobu v podobě psaníček. Mezi ohradní zdí kostela a tvrze a mezi kostelem a starou farou byly provedeny průkopy, ve kterých vznikly cesty ke mlýnu a k Labi. Podstatnou změnou Tvrz prošla ještě v roce 1730, kdy původní věžovitá stavba - jižní trakt - musel být ze statických důvodů snížen na přízemní budovu a ta byla opatřena mansardovou střechou krytou šindelem. 

Od konce 18. století, kdy Tvrz sloužila jako hostinec, utrpěla četnými necitlivými stavebními zásahy a při hospodských přestavbách v roce 1905 a 1939 byl její středověký ráz setřen úplně. Pro hostinské účely objekt sloužil ještě krátce po roce 1945. Po jeho zrušení nebyl téměř udržován a postupně se dostával do havarijního stavu. Byly v něm zřízeny ubytovny, skladiště, byty a krátce i hudební škola. V roce 1949 došlo k přestěhování městského muzea do dvou uvolněných místností v přízemí objektu, pro které se postupně dařilo uvolňovat další prostory a v roce 1970 sloužil již téměř celý jen k jeho účelům. Pro zachránění této historické kulturní památky bylo nutné přistoupit k její celkové rekonstrukci. Koncem roku 1972 se konečně  realizovala tolik potřebná oprava střechy nad severním traktem Tvrze. Po zhotovení průzkumů proběhly náročné zajišťovací práce a stavební úpravy, kterými byly odstraněny dřívější nevhodné zásahy a vestavby. Na to navázala  letech 1974 – 1983 celková rekonstrukce objektu podle projektu Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze, kterou se v rámci možností dostala Tvrzi zpět její středověká podoba.


Literatura a prameny:

Špaček, J. 1974: Čelákovická tvrz. In Středočeský sborník historický 9, 183-199. Praha.
Špaček, J. 1977: Čelákovická tvrz. Archaeologia historica 2, 127 – 136. Brno.
Špaček, J, 1990: Před vznikem města. In E. Vlasák, Polabské město Čelákovice, 17, 26. Čelákovice.
Špaček, J. 1997: Některé nové poznatky ze stavebně historického průzkumu a archeologického výzkumu bývalého Hrádku v Čelákovicích. In Středočeský vlastivědný sborník 15, 192-206. Roztoky u Prahy.
Kolek, R. 2004: Čelákovice a Koutští z Kostelce. In 100 let Městského muzea v Čelákovicích, 273-296. Čelákovice.

Fotogalerie expozice historie Tvrze

Expozice Historie čelákovické Tvrze

Expozice Historie čelákovické Tvrze

 
Expozice Historie čelákovické Tvrze

Expozice Historie čelákovické Tvrze

 
Čelákovická Tvrz

Čelákovická Tvrz

 
Čelákovická Tvrz

Čelákovická Tvrz

 
Expozice Historie čelákovické Tvrze

Expozice Historie čelákovické Tvrze

 
Čelákovická Tvrz

Čelákovická Tvrz

 
Expozice Historie čelákovické Tvrze

Expozice Historie čelákovické Tvrze

 
Expozice Historie čelákovické Tvrze

Expozice Historie čelákovické Tvrze

 
Čelákovická Tvrz

Čelákovická Tvrz

 
Expozice Historie čelákovické Tvrze

Expozice Historie čelákovické Tvrze

 
Expozice Historie čelákovické Tvrze

Expozice Historie čelákovické Tvrze

 
Expozice Historie čelákovické Tvrze

Expozice Historie čelákovické Tvrze

 
Čelákovická Tvrz

Čelákovická Tvrz

 
Čelákovická Tvrz

Čelákovická Tvrz

 
 
Vytvořeno 5.3.2014 10:24:29 | přečteno 3794x | Jiří Třísko
load